تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - فرهنگ لغت گیاهان دارویی(بخش دوم)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

ادامه فرهنگ گیاهان دارویی

)      101بادیان ختایی : انیسون بری
102-
بادیان رومی : انیسون
103-
بارهنگ : بارننگ، لسان الحمل
104-
باسلیق : رال، سندروس
105-
باسلیقون : زیره کرمانی، زیره دشتی
106-
باقلای مصری : ترمس، باقلی، فول
107-
بالنجو : بالنگو، نوعی ریحان
108-
بالنگ : بالنج
109-
بذر البنج : بنگ دانه، سیکران، خداعة الرجال
110-
برگ بو : رند، غار
111-
برنج : ارزن
112-
برنجاسف : قیصوم، بومادران نر
113-
برنج کابلی : برنک کابلی، بابرنگ
114-
بسباسه : بسباس، بزباز(پوست جوز بویا)
115-
بسپایک : بسفایج، کهنکالی
116-
بستان افروز : بهار، عین البقر، کوکنی
117-
بسد : مرجان، بیخ مرجان
118-
بشام : بلسان
119-
بصل : پیاز
120-
بطیخ : خربزه
121-
بطیخ المهندی : دابوغه، هندوانه
122-
بطیخ الملیون : گرمک
123-
بقس : شمشاد
124-
بقلة الزهرا : خرفه(سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها)رجله، فرفین
125-
بقلة الیمانیه : بستان افروز سبز رنگ
126-
بکتر : فلوس، خیار چنبر
127-
بلادر : بهلاوه
128-
بلاذر : قرص کمر، قرص الظهر
129-
بلاط : سنگ مرمر
130-
بلبوس : اسقوردیون
131-
بلح : غوره خرما، خرمای نارس
132-
بلوط : مازو
133-
بلیلج : بلیله، بهره
134-
بن : درخت قهوه، رک قهوه
135-
بندق : فندق
136-
بنفسج : بنفشه معطر، بنفشه
137-
بورق : بوره، تنکار، نطرون
138-
بوزیدان : مستعجله، لوکری
139-
بومادران : برنجاسف
140-
به : سفرجل، حیوا
141-
بهار نارنج : نارنج
142-
بهمن : دو جور است، سرخ و سفید
143-
بید : صعصاف
144-
بید انجیر : کرچک، خروع، کنتون، آریند
145-
بید انجیر ختایی : بید انجیر هندی، کرچک ختایی
146-
بید مشک : خلاف البلخی
147-
بیض : تخم مرغ
148-
پسته : فستق
149-
پنیرک : ختمی خبازی، خبازی، نان کلاغ
150-
پنیر مایه : انفحه

a.      پنیر مایه : انفحه
151-
پودنه : پونه، پودنج، حماحم، حبق
152-
پونه کوهی : مشک طرامشیع
153-
پیچک : نوعی لبلاب، عشقه
154-
تاتوره : جوزماثل، تاتوله، جوزرق
155-
تاجریزی سیاه : روپاس، انگور توره
156-
تباشیر : طباشیر، تواشیر(ماده ایست که از نوعی نی ترشح میشود(
157-
تباشیر فرنگی : سنگ مرمر ساییده
158-
تبغ : تنباکو، توتون
159-
تبن : کاه
160-
تبن مکی : اذخر
161-
ترشک : حماض، ترشه
162-
ترمس : باقلای شامی، باقلای مصری
163-
ترنجبین : شبنمی است که بر روی خارشتر مینشیند
164-
تره : گندنا، کراث
165-
ترتیزک : جرجیر، شاهی
166-
تفاح : سیب درختی
167-
تمر : خرما، کهجور
168-
تمشک : علیق، توت سه گل، کورتیکان، تموش
169-
توبال : ذرات مس سوخته که از مس گداخته جدا میشود
170-
توت : فرصاد
171-
تیواج : پوست زبان گنجشک
172-
ثعلب : بوزیدان
173-
ثفل : ته نشین، جرم چیزی که آبش گرفته شده
174-
ثوم : سیر بستانی
175-
جاکسو : تخم قدومه یا تودری
176-
جبن : پنیر
177-
جدوار : نوعی زرنباد، زرمبه، زنجبیل بیابانی
178-
جزر : هویج، کاجر
179-
جزر البری : هویج صحرایی، شقاقل
180-
جعده : مریم نخودی، کلپوره
181-
جفت الفستق : پوست روی پسته
182-
جلجلان : گشنیز، کزبره
183-
جلغوزه : میوه صنوبر
184-
جلنار : گل انار فارسی، گل انار نر
185-
جند بیدستر : غده ای در بدن سگ آبی
186-
جو : شعیر
187-
جوز : گردو، اخروت
188-
جوز بویا : جوز الطیب
189-
جوزق : پوست غوزه پنبه، جوزه
190-
جیوه : زیبق، سیماب
191-
جیوه کشته : جیوه ایست که با ماده دیگری آنقدر ساییده شود تا مضمحل شود
192-
چای سبز : چای ختایی
193-
چغندر : سلق
194-
حب الملوک : دانه های کرچک هندی یا ختایی
195-
حزا : نوعی از سداب
196-
حزنبل : نوعی بهمن
197-
حسن لبه : حصی لبان
198-
حل : کنجد، سمسم
199-
حلبه : شنبلیله، شنبلید
200-
حماض : ترشک

3)      200- حماض : ترشک

 

فرهنگ لغت گیاهان دارویی بخش اول

 

فرهنگ لغت گیاهان دارویی بخش سوم

 

آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه