تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - فرهنگ لغت گیاهان دارویی بخش چهارم
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

ادامه فرهنگ لغت گیاهان دارویی

5)      301-شوید : شبت
302-
شیتره : شاهتره
303-
شیح : درمنه
304-
شیر : لبن
305-
شیرین بیان : سوس
306-
صبر زرد : ایلیا
307-
صبر سقوطری : صبری است که در جزیره سقوطر هند بدست آمده است
308-
صعتر : آویشن، اویشم، کلکلیک، ساتر
309-
صفصاف : بید
310-
صندل : نوعی چوب که که سفید،زرد یا سرخ است
311-
عدس : مرجومک، مسور
312-
عقاب : نوشادر
313-
عفص : مازو، مازو پهل
314-
علیق : تمشک
315-
عنب : انگور
316-
عنب الثعلب : تاجریزی سیاه
317-
عنبر : ماده خوشبویی است که از نوعی نهنگ بدست می آید
318-
عنزروت : انزروت
319-
عنصل : اسقیل
320-
غبیرا : سنجد
321-
فجل : ترب
322-
فرصاد : توت
323-
فستق : پسته
324-
قارچ : فطر
325-
قارچ چمن : غاریقون
326-
قازیاغی : اطریلال
327-
قاقله کبار : هل باد
328-
قداح : بهارنارنج
329-
قدومه : تودری
330-
قردمانا : کراویه، زیره دشتی
331-
قرص الظهر : بلادر
332-
قرصعنه : شقاقل
333-
قرص کمر : بلاذر
334-
قرنفل : میخک
335-
قطن : پنبه
336-
قطونا : اسفرزه
337-
قلقطار : زاج زرد
338-
قلومس : تنباکو
339-
قیصوم : بومادران
340-
کاسنی : هندبا
341-
کاشم : انجدان رومی
342-
کاکنج : عروس پشت پرده
346-
کتیرا : کثیرا
347-
کدو : قرع
348-
کرچک : بید انجیر
349-
کراویه : زیره سبز، زیره رومی
350-
کراویه دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی

a.      351- کزبزه : گشنیز، جلجلان
352-
کف دریا : زبد البحر
353-
کلپوره : جعده
354-
کمون : زیره
355-
کنجد : سمسم
356-
کنجده : انزروت
357-
کوله پر : انجدان رومی
358-
کهربا : صمغ فسیل شده نوعی کاج
359-
گز : اثل
360-
گزنه : انجره
361-
گل ارمنی : نوعی از خاک ارمنستان
362-
گل عنبر بو : جعده
363-
لاک : لک، نوعی صمغ است که در هند بدست می آید که برای لاک کردن و مهر نمودن و نیزدر رنگرزی از آن استفاده مینموده اند
364-
لبان : کندر
365-
لسان البقر : زبان گاو
366-
مارچوبه : هلیوم، هلیون، مارگیا
367-
مازو : عفص
368-
مامیثا : خشخاش بحری
369-
ماهی روبیان : میگو
370-
محموده : سقمونیا
371 -
مخلصه : گل کتانی
372-
مرزنجوش : مرزنگوش، سرمق، دوما
373-
مریم نخودی : جعده
374-
مشک : ماده معطری که از پوست شکم آهوی ختن بدست می آید
375-
مشک طرامشیع : پونه کوهی
376-
مصطکی : علک رومی
377-
مقل : نوعی صمغ است
378-
ملح : نمک
379-
مورد : آس
380-
مویز : زبیب
381-
میخک : قرنفل
382-
نعناع : نعنع
383-
نوشادر : کلرور آمونیم
384-
نیلوفر : نیلو پهل
385-
وج : اگر
386-
وسمه : کتم(به آن رنگ ریش هم گفته میشود(
387-
هل باد : هل کبار، قاقله کبار
388-
هلیله : اهلیلج
389-
هلیمو : ریشه ترشک صحرایی
390-
همیشه بهار : ابرون
391-
هندبا : کاسنی
392-
هندوانه : بطیخ الهندی
393-
هندوانه ابوجهل : حنظل
394-
هویج : جزر
395-
هویج صحرایی : شقاقل
396-
یاقوت : از سنگهای قیمتی است
397-
یبروج : مهرگیاه
398-
یتوع : نام عمومی گیاهانیکه با شکستن شاخه آنها شیرابه ای خارج میشود
399-
یسر : چوبی است سیاه رنگ، چوب بان
400-
یمسو : شوره

فرهنگ لغت گیاهان دارویی بخش اول

فرهنگ لغت گیاهان دارویی بخش دوم

فرهنگ لغت گیاهان دارویی بخش سوم

آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه