تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - فرهنگ لغت گیاهان دارویی(بخش اول)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

در این فرهنگ نامه با نام های دیگر گیاهان دارویی آشنا می شوید امیدوارم جالب توجه باشد.

 -2آذر بوی(چوبک) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم
3-
آذریون : آذرگون، همیشه بهار، سورج مکی
4-
آرغیس : پوست ریشه زرشک
5-
آس : مورد، مرسین، ادهیره
6-
آطریلال : قازیاغی، کاک چنگی
7-
آفتاب- آذان الفار : مرزنجوش، چوهه کن  گردان : حشیشةالعقرب، صامریوما
8-
آلو : اجاص، برقوق
9-
آلبالو : قراصیا، آلی بالی، کراسیا
10-
آلبالو تلخ : محلب، نیوند مریم، پیوند مریم
11-
آملج : آمله
12-
آمله پرورده : آمله ایست که در شیر یا مربا پرورده شده باشد
13-
آناغالس : مرزنجوش نبطی
14-
آنجلیقا : آنژلیکا، سنبل هندی
15-
آویشن : صعتر، آویشم، کهلی اوتی
16-
آهک : کلس، اکسید کلسیم
17-
آهک زنده : آهکی که به آن آب نرسیده باشد
18-
آهک کشته : آهکی که به آن آب ریخته باشند،هیدرات کلسیم
19-
آهن : حدید، لوهه
20-
ابار : سرب، رصاص الاسود، بنک
21-
ابقر : شوره، بارود، اشوش، چهاکهار، نیترات دو پتاس
22-
ابرون : حی العالم، همیشه بهار
23-
ابریسم : ابریشم
24-
ابوخلساء : هوچووه، انخوسا، هوا جیوا اوتی، تن جوب، شنگار، حنا الغول
25-
ابوقانس : غاسول رومی
26-
ابهل : میوه سرو کوهی(اورس)، اوهیرو هوبیر
27-
اپیکا : ایف کاکوانا، اپیه کاکوانا
28-
اترج : ترنج، بخوره
29-
اثل : طرفا، شورگز، جز، جهاو
30-
اثلق : پنج انگشت، فلفل کوهی، سنبهالو، فنجنکشت
31-
اثمد : سنگ سرمه، سرمه اصفهانی
32-
اجاص : آلو
33-
احریض : قرطم
34-
اخثاء : سرگین
35-
اذاراقی : نوآومیک، جوزالقی، کوچله، تیربدین
36-
اذخر : کاه مکه، تبن مکه، گورگیا
37-
ارجوان : ارغوان
38-
ارز : برنج، حاپول
39-
ارزن : گاورس، جاورس، دخن، باجرا
40-
ازگیل : زعرور، گویچ یمیشان
41-
اسارون : ناردین، سنبل بری، تکر
42-
اسپرک : خزام بلیخه
43-
اسپر غم بیابانی : برنوف، شابانگ، شاهبانگ
44-
اسپغول : بزرقطونا، تخم اسفرزه، اسپرزه، بنکو، قارنی، باروق
45-
اسپندان : خردل سفید، اسپند،اسفند، دشتی
46-
استبرق : عشر
47-
استوخودوس : استوقدوس، شاهسپرم رومی، حزامی، دهارو
48-
اسراش : سریش خنثی، اشراس
49-
اسفرزه : اسپغول
50-
اسفاناخ : سوماخیوس

a.      اسفنج : کف دریا، زبدالبحر، موابادل
52-
اسقوردیون : سیر دشتی، موسیر، ثوم بری، علف هندی،بلبوس
53-
اسقیل : عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، کاندی
54-
اسود : اهلیلج
55-
اشترک : اصطرک، میعه یابسه، لبنی
56-
اشق : صمغ شتر غار، اوشه، وشج، کاندر
57-
اشنان : حرض، اشنان گازران، چوبک، چووه، غاسول رک چوبک
58-
اشنه : دواله، مسک القرود، دوالک، چریره
59-
اشوس : شوره، ابقر، نیترات دوپطاس، بارود
60-
اصابع السفر : انگشت زرد، هنس بدی
61-
اصطرک : اشترک
62-
اصفر : اهلیلج
63-
اظفار الطیب : ناخن پریان، ناخن بویا، نکه
64-
اغاریقون : غاریقون، قارچ چمن
65-
افتیمون : زیره یاکمون رومی، کشوث، اکاس بیل
66-
افربیون : فرفیون
67-
افسنتین : مروه، خارا گوش، شتارو
68-
افیون : تریاک، شیره خشخاش
69-
اقاقیا : شیره درخت اقاقیا، صمغ قرظ، کیکو
70-
اقحوان : بابونه چشم گاوی، بابونه سفید
71-
اقط : کشک، قروت
72-
اقلیمیا : جوش کوره، خلطی که از فلزات گداخته بدست می آید
73-
اکت مکت : نوعی سنگ هندی است
74-
اکلیل الملک : ناخنک، شاه افسر، برنک
75-
اگر : وج، اگیر
76-
آمله : املج
77-
امبر باریس : زرشک
78-
انار : رمان
79-
انار دشتی : قلقل، بشام، مغاث
80-
انتیمون : انتیموان
81-
انجدان : انگدان، کوله پر، بالدرغان
82-
انجدان رومی : سیسیالوس، کاشم، کوله پر، گلپر
83-
انجره : گزنه، قریص، کجیت کن، اتنکن
84-
انجیر : هنجیر، تین
85-
انزروت : عنزروت، کنجده، کحل کرمانی
86-
انفحه : پنیر مایه
87-
انغوزه : حلتیت، حلتیت منتن، انگژه
88-
انگور : عنب، اوزوم، ناکهه
89-
انیسون : بادیان رومی، رندنی
90-
انیسون بری : بادیان ختایی
91-
اهلیلج : هلیله که انواع آن زرد، سیاه، ختایی و کابلی است
92-
ایرسا : سوسن آسمانی، سوسن چینی
93-
ایل : گوزن، بزکوهی، گاو کوهی
94-
بابونج : بابونه
95-
بادام تلخ : لوز المر
96-
بادام شیرین : لوز الحلو، لوز
97-
بادرنج : بادرنگ، بادرنجو، ترنجان
98-
باد روج : تره خراسانی، ریحان کوهی، حوک
99-
بادنجان : باذنجان، پیکن
100-
بادیان : رازیانه، رازیانج

 

فرهنگ گیاهان دارویی بخش دوم

 

 

فرهنگ گیاهان دارویی بخش سوم

 

 

فرهنگ گیاهان دارویی بخش چهارم

آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه