تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - فرهنگ لغت گیاهان دارویی(بخش سوم)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

ادامه فرهنگ لغت گیاهان دارویی

201 - حنطه : گندم،کیهون
 -202
حنظل : هندوانه ابوجهل، کبست
 -203
خارشتر : گیاه ترنجبین
 -204
خبازی : پنیرک
205-
خبث الحدید : زنگ آهن، اکسید آهن
206-
خبه : خاکشیر
207-
خربزه : بطیخ
208-
خربق سیاه : کندش
209-
خردل سفید : اسفند دشتی، رشاد
210-
خردل سیاه : خردل خوراکی معروف
211-
خرفه : بقلة الزهرا
212-
خرما : تمر
213-
خروع : بید انجیر
214-
خزامی : شب بو، خیری
215-
خس : کاهو، خاس
216-
خشخاش : این گیاه چند نوع دارد از آنجمله سفید و سیاه است
217-
خشخاش بحری : مامیتا، مامیثا
218-
خل : سرکه
219-
خلاف البلخی : بید مشک
220-
خمر : شراب
221-
خوخ : شفتالو، هلو
222-
خولنجان : خسرو دارو
223- خون
سیاوشان : دم الاخوین
224-
خیار چنبر : فلوس
225-
دارچین ختایی : سلیخه
226-
دار فلفل : فلفل دراز، پیپل
227-
درمنه : شیح، شیح ارمنی
228-
درونج : درونک، درونه
229-
دلب : چنار، صنار
230-
دم الاخوین : خون سیاوشان
231-
دند : بید انجیر ختایی
232-
دوالک : اشنه
233-
دود القز : کرم ابریشم
234-
دوقو : تخم شقاقل
235-
دهن : روغن
236-
ذباب : مگس
237-
رازیانج : رازیانه
238-
رازیانه بیابانی : بادیان دشتیپ
239-
رازیانه رومی : انیسون
240-
راسن : زنجبیل شامی
241-
رال : باسلیقون، رال هندی(نوعی صمغ(
242- راوند :
ریوند، ریشه ریواس
243-
رجله : خرفه
244-
رمان : انار
245-
روبیان : ماهی روبیان، اربیان، میگو
246-
روپاس : تاجریزی سیاه
247-
روس : سماق
248-
روغن : دهن
249-
ریباس : راوند
250-
زبان گنجشک : لسان العصافیر، مرغ زبانک

4)      251- زبد : کره، مسکه
252-
زبیب : مویز
253-
زجمول : کشوث
254-
زرآوند مدهرج : زرآوند ماده
255-
زردچوبه : عروق الصفر
256-
زرنباد : جدوار
257-
زفت : صمغ صنوبر
258-
زنجبیل : سونتهه
259-
زنجفر : زنجرف، شنجرف، شنگرف
260-
زنیان : هاضوم، اژغون، خردانه
261-
زیره سفید : زیره سبز، زیره رومی
262-
زیره دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی، باسلیقون
263-
زیره نبطی : زیره سبز
264-
ساذج هندی : تیزپات
265-
س***** : سبستان، لسوره
266-
سداب : دو نوع است: بری و بستانی
267-
سرنج : سلیقون
268-
سرو کوهی : ابهل
269-
سقز : بنه
270-
سقمونیا : محموده
271-
سکنجبین : مخلوطی از سرکه و شکر است
272-
سعد : سعد کوفی
273-
سلیخه : دارچین ختایی
274-
سلیقون : سرنج
275-
سنبل : ناردین
276-
سنبل الطیب : علف گربه، والریان
277-
سنبل هندی : آنژلیکا
278-
سنجد : غبیرا
279-
سندروس : صمغ سندروس، کهربا
280-
سنگ سرمه : اثمد
281-
سورنجان : بربری
282-
سوس : شیرین بیان، ملتهی، متکی
283-
سوسن : یاسمین

فرهنگ گیاهان دارویی بخش اول

فرهنگ گیاهان دارویی بخش دوم

 

 

آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه