تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - اكی‌هرب ‌Echiherb
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1389
معرفی دارو های گیاهی و نحوه مصرف آن و...

اكیهرب      Echiherb

شكلدارویی‌: قرص

حاوی‌: هر قرصمحتویشیرابهخشكشدهاندامهواییگیاهEchinaceapurpurea بهمیزانmg114 كهمعادلmg5/0-41/0 فلاونوئید برحسب كورستیناست، میباشد كهدارایمواد موثرهالكامیدها، پولیالكنها، مشتقاتاسید كافئیكو پلیساكاریدها میباشد.

اندیكاسیونها:

1- تقویتكنندهقدرتدفاعیبدندر برابر عفونتهایمیكروبیو ویروسی بویژهعفونتهایمجاریتنفسی، ادراریو سرماخوردگی‌.

2- تقویتسیستمایمنیدر موقعانجامورزشهایسنگینو خستگیهای مفرط‌.

3- زخمهایسطحیبا سطحكوچك

مكانیسم‌ اثر:

اثر محركایمنیایندارو دارایسهمكانیسم‌ شناختهشدهاست‌:

1- فعالكردنعملفاگوسیتوز و تحریكفیبروبلاستها و بالا بردنفعالیت تنفسی‌.

2- افزایشفعالیتو فعلو انفعالاتلوكوسیتها.

3- افزایشفعالیتفاگوسیتیآنها توسطعصارهاستاندارد اندامهواییگیاه مذكور.

راهمصرفو دوزاژ:

1- بزرگسالان‌: روزیسهمرتبههر بار یكقرصبا آبمیلشود.

2- كودكان‌: 12 - 13 قرصسهنوبتدر روز.

كنترااندیكاسیونها: بیماریهایحاد مانند 1- سل، 2- كلاژنوزیس، 3-لكوزیس، 4- مولتی پلاسكلروز، 5- ایدز، 6- عفونتهایHIV، 7- اختلالات اتوایمیون، 8- افراد حساسبهگیاه، 9- حاملگی‌.

عوارضجانبی‌: گاهیعوارضآلرژیكدر افراد حساسبهگیاهانتیرهكاسنی ‌(Asteraceae)

مورد احتیاط‌:

1- مصرفخوراكییا موضعیپیشاز هشتهفتهممتد توصیهنمیشود.

2- مادرانشیردهبا مشورتپزشكمصرفنمایند.
طبقه بندی: دارو های گیاهی، 
برچسب ها: اكی‌هرب، ‌Echiherb، موارد مصرف، نحوه مصرف، مکانیسم اثر، دوز مصرف، موارد احتیاط، عوارض جانبی، خواص، داروی گیاهی، تقویت سیستم دفاعی،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه