تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - اکولوژی( بخش چهارم)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 26 اسفند 1389
ادامه بخش اکولوژی و آشنایی با اصتلاحات اکولوژی و...

اکولوژی( بخش چهارم)

موجودات اتوتروف موجوداتی هستند كه مواد آلی را می سازند مثل پروتئین.البته جانوران نیز پروتئین می سازند، اما این مقدار كفاف خود آنها را نمی كند، پس برای بدست آوردن غذا به گیاهان ودیگر موجودات متوصل می شوند، پس نتیجه می شود انسان موجودی هتروتروف است اما گیاهان موجوداتی اتوتروف هستند.

سیستم و زیر سیستم:

سیستم یا یك مجموعه كه دارای اجزایی داخل خود است عمل و محل اجزا تعریف شده است همه با هم و همزمان به سمت هدف غایی حركت می كنند. انسان خود یك سیستم است داخل بدن وی سیستم های كوچكتری وجود دارد، مثلا دستگاه گوارش یك سیستم است داخل آن معده وجود دارد كه خود یك سیستم است ماهیچه های اطراف معده خود سیستم كوچكتری هستند. یا دستگاه گردش خون را در نظر می گیریم كه قلب نیز داخل آن سیستم كوچكتری است اگر یكی از این بخش ها خراب شود سیستم ها از جز به كل از بین می روند، هرگاه از یك سلول كوچك یك جهش سرطان زا انجام گیرد حتی ممكن است این جهش جابجایی یك نوكلئوتید در یك سلول باشد كه تقسیم خواهد شد و باعث می شود سیستم به سمت بی نظمی و آنتروپی پیش رود و در نهایت موجب از بین رفتن موجود می شود.

در اكولوژی نیز با  سیستم مواجه هستیم، اكولوژی جنبه ی كار كردی دارد.تمام واكنش های شیمیایی داخل بدن به نوعی از محیط تاثیر می گیرد اكوسیستم یعنی سیستم محیطی.اکوسیستم زیر سیستم نیز دارد انسان جانوران یا گیاهان زیر سیستم این اكوسیستم هستند.تمام سیستم ها مثل جنگل كوه دریا رودخانه و... داخل خود زیر سیستم دارند. همه ی افراد چه گیاهی جانوری میكرواورگانیسم ها و ... همه در جای خود لازمند و اگر یكی از آنها از بین رود سیستم نابود می شود. مثلا شكار و شكارچی كه اگر شكارچی نباشد تعداد پرنده ها افزایش یافته و سیستم به هم می خورد.

انسان یا هر جاندار دیگر به همراه محیط خود جانداری است به عنوان بخشی از جاندار بزرگ كه آنرا  جهان طبیعت می نامیم.

فرضیه ی تحول زیستی : یعنی اینكه از 5/4میلیارد سال پیش كه اولین موجودات خلق شدند چه تحولاتی را در پی داشتند .

فرضیه ی تحول عام جهانی : سیستمی بزرگتر از جهان طبیعت نیز داریم كه شامل كهكشان و منظومه ها است اما در این فرضیه سئوال اینجاست كه این كهكشان چه موقع و چگونه بوجود آمده آیا واقعا بشر به این سئوالات می تواند پاسخ دهد یا خیر؟تحول اتمی، شیمیایی،زیستی و فرهنگی که مجموع آنها جاندار کلان را بوجود می آورد.سیستم در اکولوژی بسیار گسترده و کلان می باشد.

عوامل زنده و غیر زنده ی اكوسیستم:همان طوری که قبلا گفتیم اجزای اكوسیستم از عوامل زنده و غیر زنده تشكیل شده است. عوامل زنده از گیاهان جانوران باكتریها و قارچ ها در سه گروه عمده تولید كننده، مصرف كننده، تجزیه كننده تشكیل شده اند.اما عوامل غیر زنده یعنی خاك، هوا، نور، دما، مواد شیمیایی و ....هستند كه به عنوان مثال خاك در طول سالیان دراز دراثر هوازدگی و فرسایش فیزیكی و شیمیایی بوجود آمده است. هزاران سال طول می كشد تا یك میلیمتر از خاك بوجود آید در حالیكه با یك بارندگی چندین سانتیمتر از خاك زراعی شسته شده و فرسایش می یابد و به دریاچه ی شور می رود و برگشتی ندارد و خسارت زیادی به جامعه وارد می كند، كشاورزان مراتع را به صورت عمودی شخم می زنند كه این موجب فرسایش خاك می شود اگر مراتع از بین روند آب كشاورزی و آب نوشیدنی نخواهیم داشت دام ها علوفه نخواهند داشت و ... .   

نور:منشا تمام انرژی جاری در زمین نور است . گیاهان نور را گرفته و برای فتوسنتز از آن استفاده می كنند و مواد آلی بوجود می آید. در مناطقی كه نور وجود دارد پهنای سطح برگ زیاد می شود و جذب آن نیز زیاد می گردد.

موجودات زنده نسبت به عوامل محیطی از خود عكس العمل نشان می دهند و سازگاری دارند. آب یك عامل غیر زنده ی اكوسیستم است. اكوسیستم های تماما آبی داریم مثل دریاچه ی ارومیه كه دارای موجودات زنده است. جلبك به عنوان بخش فتوسنتز كننده و جانور به عنوان بخش هتروتروف و پلانكتون ها (موجودات شناور) و بنتوس( موجوداتی كه به بستر چسبیده شده اند).

 گیاهانی كه از نظر تشكیل برگ سه نوع هستند 1)آنهائی كه برگهایشان در كف است و ریشه ی هوائی داشته باشند. 2) آنهائی كه برگ هوائی داشته و خود غوطه ور در آب هستند. 3) گروه سوم آنهائی كه برگهایشان در سطح آب است كه سطح بالای آن به هوا و سطح پائین آن به آب وصل است.در دریاچه ی ارومیه آرتمیانا و جلبك دونالیه لا نیز  وجود دارد .

كلمه ی پلانكتون را بیشتر برای میكرو اورگانیسم های شناور بكار می برند كه نوع گیاهی آن را فیتو پلانكتون و نوع جانوری آن را زئوپلانكتون می نامند .

پروكاریوتها: هسته ی واقعی ندارند اندامك ندارند ولی ریبوزوم دارند .

یوكاریوتها: هسته ی واقعی دارند وDNA   خطی و هیستون نیز دارند . و اندامك دارند.

مزوكاریوتها : DNA   خطی دارند ولی هیستون ندارند مثل یك شاخه ی كامل از جلبك ها به نام پیروفایتا (تاژكداران چرخان)

ارتباط اجزاء زنده ی اكوسیستم با هم :

بین گیاهان و جانوران شارش انرژی وجود دارد. گیاهان مقدار كلان انرژی در غالب مواد آلی تولید می كنند و جانوران از آن انرژی استفاده می كنند و انرژی به این ترتیب از گیاه به جانور شارش می یابد. اجزای زنده و غیر زنده با هم در تعادل هستند وقتی موجود زنده می میرد بقایای آن به بخش غیر زنده منتقل می شود و گیاه به این ترتیب مواد را از بخش غیرزنده جذب می كند حتی گیاه گازهای هوا را نیز از بخش غیر زنده جذب می كند .

Intra specific&&  inter specific

یك جامعه را در نظر می گیریم كه گونه های مختلف را شامل می شود (اعضای جمعیت همه از یك گونه اند.) این جامعه را با نام گونه ای كه تعداد زیادی داردمی نامیم. البته این نام گذاری با استفاده از روش های آماری صورت می گیرد اگر در جامعه ایی اعضای یك گونه با هم داده و ستد داشته باشند آن جامعه را intra specific می نامند یعنی درون گونه ایی. اما اگر بین اعضای گونه های مختلف بده بستان وجود داشته باشد این ارتباط از نوع بین گونه ایی خواهد بود inter specific .

زمانی جامعه تشکیل می شود که گونه های مختلف در یک مجموعه باشد.در یک جامعه نامگذاری بر حسب تعداد گونه ها می باشد. یعنی هر قدر تعداد گونه ای زیاد باشد نام بر حسب آن گونه تعیین می شود.اکولوژی نیز عین جامعه نامگذاری می شود.

انواع ارتباط درون گونه ای و بیرون گونه ای:

ارتباط بین گونه ایی و درون گونه ایی می تواند انواع مختلف داشته باشد:

1-انگلی یا پارازیتیسم:

الف)زندگی انگلی یا پارازیتیسم پارازیت از نوع بین گونه ایی : انگل هایی كه در انسان موجب بیماری می شود.

ب)پارازیت از نوع درون گونه ایی : انسانی را در نظر می گیریم كه در خانه ی انسان دیگر ساكن شده و بیرون نمی رود و از غذا و مكان وی استفاده می نماید.

2- نوع دیگر ارتباط می تواند همسفرگی باشدکه در آن یك طرف سود می برد دیگری نه سود می برد نه زیان . مثل دلقك ماهی و شقایق دریایی، شته و مورچه.

3- نوع دیگر ارتباط همزیستی است، مثل همزیستی قارچ با جلبك كه گلسنگ نامیده می شود یا قارچ ریشه (میكوریز) یا ارتباط ریزوبیوم با گیاهان تیره ی پروانه واران. كه در ارتباط همزیستی هر دو طرف سود می برند.

4- رقابت(Competition) : می تواند از نوع بین گونه ای یا درون گونه ایی باشد.

رقابت باید با تقسیم منابع صورت بگیرد.در این صورت خطرناک بوده و منجر به حذف یکی از افراد درون گونه یا افراد گونه دیگر خواهد شد.

5-کنام: همپوشانی کنام های گونه های مختلف سبب ایجاد رقابت می کند.

6-خنثائی یا بی اثری(Neutralism):بین موجودات ارتباط وجود دارد اما هیچ كدام از دو موجود همزیست اثری روی هم ندارند.

7- صیادی:(Pradation )در این ارتباط اگر صیاد نباشد تعداد گونه های شكار بالا رفته و اثرات زیان بار بعدی را بوجود می آورد.

8-دگر آسیبی :(Amensalism ) یك طرف رابطه آسیب می بیند و طرف دیگر ضرر می بیند.مخالف همسفرگی است.

كنام (Niche ecological): آشیانه ی اكولوژیكی از نظر:دما،مقاومت ف رفتار ،فصل شکار و ...

كنام می تواند از نوع بالفعل (واقعی)و یا بالقوه (بنیادی) باشد:

1)کنام بالفعل(واقعی):که بیشتر مورد پسند جاندار می باشد. برای مثال پرندگان سسک که 5 گونه از همه جای درخت می توانند حشره شکار کنند(کنام بنیادی کل درخت)، ولی هر گونه فقط از یک قسمت خاص درخت استفاده می کردند(کنام واقعی).مثال دیگر، موجودی از دمای 5- تا دمای 15درجه ی سانتی گراد توانائی زندگی كردن دارد و دمای 5+ بهترین دما برای زندگی این فرد می باشد در واقع كنام بالقوه ی این فرد دمای 5- تا15+ می باشد و كنام واقعی وی 5+ می باشد.

2)کنام بالقوه(بنیادی):محیطی که جاندار در آن می تواند زیست کند.مثلا فصل شکار؛ جانداران می توانند در همه فصول شکار کنند ولی فقط یک فصل را بیشتر می پسندند.

آشكوب بندی :مثل لایه بندی گیاهان به علت رقابت برای كسب نور است.

گونه های هم صنف: به گونه هائی گفته می شود كه میدان اكولوژیك مشابه دارند با توان رقابت یكسان.همان طور كه می دانیم هر گاه آشیانه اكولوژیكی یكسان باشد بین گونه ها رقابت ایجاد می شود اما بعضی دیگر از گونه ها وجود دارند كه از یك منبع استفاده می كنند و توان رقابتی یكسان دارند و هیچ گونه ای از بین نمی رود مثل گونه های مختلف پرندگان جنگل.

گونه های معادل یا یکسان: گونه هایی که در یک نوع محل می توانند زندگی کنند.
طبقه بندی: اکولوژی، 
برچسب ها: اکولوژی، سیستم، زیر سیستم، اكوسیستم، عوامل زنده، غیر زنده، نور، پلانكتون ها، بنتوس، فیتو پلانكتون، زئوپلانكتون، پروكاریوتها، یوكاریوتها، مزوكاریوتها، ارتباط درون گونه ای، ارتباط بیرون گونه ای، پارازیتیسم، زندگی انگلی، پارازیت، همسفرگی، همزیستی، رقابت، Competition، کنام، Neutralism، Pradation، صیادی، دگر آسیبی، Amensalism، خنثائی، Niche ecological، کنام بالفعل، کنام بالقوه، آشكوب بندی، گونه های معادل،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه