تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - شناسائی و كنترل علفهای هرز
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 12 بهمن 1388
شناسائی و كنترل علفهای هرز و طبقه بندی علف هرز و...

Institute of Medicinal Plant

شناسائی و كنترل علفهای هرز

تعریف‌ علف‌ هرز

گیاهانی رقیب، مقاوم و ناخواسته هستند كه در مزارع یا سایر مكانها ظاهر شده و به دلیل ویژگیهای خاص خود موجب اختلال در كارهای كشاورزی شده و موجب پائین آوردن ارزشهای كمی و كیفی محصول می شوند.

طبقه‌ بندی‌ علفهای‌ هرز

علفهای‌ هرز را می‌توان‌ به‌ طرق‌ ذیل‌ طبقه‌بندی‌ نمود:

زیستگاه، چرخه زندگی، مرفولوژی، فیزیولوژی

1- زیستگاه‌

خشكیزی‌

آبزی‌

2- چرخه‌ زندگی‌

1 ـ 2 ـ گیاهان‌ علفی‌

 1 ـ 2 ـ 1 ـ گیاهان‌ یكساله‌: گیاهانی‌ كه‌ تنها در یك‌ فصل‌ رویش‌ زندگی‌ می‌كنند.

الف‌ ـ گیاهان‌ تابستانه‌ مثل : نیلوفرپیچ‌، تاج‌خروس‌، سلمه‌ تره‌، دم‌ روباهی‌.

ب‌ ـ گیاهان‌ زمستانه‌ مثل : بروموس‌، كیسه‌ كشیش‌، قدومه‌، سیاه‌ تخمه‌، گل‌گندم‌، گزنه‌ صحرایی‌، علف‌ ماهور و باباآدم‌.

 1 ـ 2 ـ 2 ـ گیاهان‌ چندساله‌

الف‌ ـ چندساله‌های‌ ساده‌ مثل‌: قاصدك‌ و بارهنگ‌ ‌.

ب‌ ـ چندساله‌های‌ خزنده‌ مثل : پیچك‌ صحرایی‌، مرغ‌، قیاق و...

2 ـ 2 ـ گیاهان‌ چوبی‌

ـ گیاهان‌ درختی‌

ـ گیاهان‌ بوته‌ای‌

3 ـ مرفولوژی‌:

1 ـ 3 ـ دولپه‌ ایها.

2 ـ 3 ـ تك‌ لپه‌ ایها:  گرامینه‌ ـ شبه‌ گندمیان‌

4 ـ فیزیولوژی‌:

1 ـ 4 ـ گیاهان‌ سه‌ كربنه‌: سلمه‌، ترشك‌، توق‌ و داتوره‌

2ـ 4 ـ گیاهان‌ چهار كربنه‌: اویارسلام‌، قیاق‌، سوروف‌، پنجه‌ مرغی‌، تاج‌ خروس ‌و...

از 18 علف‌ هرز كه‌ از بدترین‌ علفهای‌ هرز جهان‌ محسوب‌ می‌شوند، 14 عددآنها جزو گیاهان‌ چهاركربنه‌ هستند.

نحوه‌ خسارت‌ علفهای‌ هرز:

1- جذب‌ آب‌ و مواد غذایی‌

2- اشغال‌ فضا و در نتیجه‌ اخلال‌ در جذب‌ اكسیژن‌ و دفع‌ Co2 و جذب‌ نور.

3 ـ اختلاط بذر و سایر اندامهای‌ گیاهی‌ علف‌های‌ هرز با محصول‌ زراعی‌.

4 ـ میزبان‌ واسطه‌ بودن‌ برای‌ برخی‌ از بیماریها و آفات‌ گیاهی‌.

5 ـ افزایش‌ هزینه‌های‌ تولید در مراحل‌ مختلف‌ كاشت‌، داشت‌ و برداشت‌.

نحوه‌ انتشار علف‌های‌ هرز:

1 ـ آب‌ آبیاری‌

2 ـ باد

3 ـ كودهای‌ آلی‌

4 ـ ماشین‌ آلات‌ كشاورزی‌

5 ـ حیوانات‌

6 ـ ناخالصی‌های‌ موجود در بذور كاشته‌ شده‌

 

1ـ ریزوم‌، ساقه‌های‌ رونده‌ زیرزمینی‌ بندبند كه‌ از هر بند جوانه‌ زده‌ و تولید گیاه‌ و بذر می‌كند مثل:
Sorghum halepense
و Cynodon dactylon

2 ـ غده‌ مثل:‌ اویارسلام‌ Cyperus rotundus و گل‌ حسرت‌.

3 ـ ریشه‌های‌ رونده‌ مثل:‌ پیچك‌ صحرایی
Convolvulus arvensis

4 ـ ریشه‌های‌ گوشتی مثل:‌ قاصدك‌، فرفیون‌، بارهنگ‌ و شیرتیغك‌.

5 ـ استولون‌، ساقه‌های‌ رونده‌ بندبند روی‌ زمین‌ مثل‌ Potentila sp..:

6 ـ پیاز و سوخ‌ مثل:‌ پیاز وحشی‌، سیر وحشی‌ و...

علفهای‌ هرز انگل‌

1 ـ انگل‌های‌ مطلق‌: فاقد سیستم‌ ریشه‌، برگ‌ و كلروفیل‌ بوده‌ و در نتیجه‌ قادر به‌جذب‌ آب‌ و مواد غذایی‌ از خاك‌ نبوده‌ و قادر به‌ فتوسنتز نیستند  مثل‌ سس‌، گل‌ جالیز.

2 ـ نیمه‌ انگل‌: فاقد سیستم‌ ریشه‌ هستند ولی‌ برگ‌ و كلروفیل‌ داشته‌ و موادغذایی‌ خام‌ جذب‌ شده‌ از گیاه‌ را تبدیل‌ به‌ مواد غذایی‌ می‌كنند مثل‌ دارواش‌

علف‌های‌ هرز دائمی‌ مهم‌ زراعت‌ها

1ـ مرغ‌ (Poaceae) Cynodon dactylon

2 ـ اویارسلام (Cyperaceae) Cyperus spp.

3 ـ پیچك‌ صحرایی‌ (Convolvulaceae) Convolvulus arvensis

4 ـ قیاق‌ (Poaceae) Sorghum halepens

روشهای‌ مبارزه‌ با علفهای‌ هرز

1 ـ مكانیكی‌

1 ـ 1 ـ شخم‌ زدن‌ به‌ منظور دفن‌ كردن‌ گیاهان‌ یكساله‌ و چندساله‌

2 ـ 1 ـ موور زدن‌: قطع‌ كردن‌ علفهای‌ هرز یكساله‌ بلند

3 ـ 1 ـ استفاده‌ از مالچ‌

2 ـ رقابت‌ زراعی‌

   استفاده‌ از بهترین‌ روشهای‌ تولید گیاه‌ بطوریكه‌ آنقدر برای‌گیاه‌ زراعی‌ مفید باشد كه‌ علفهای‌ هرز از دور خارج‌ شوند، مثل‌ استفاده‌ صحیح‌ و به‌موقع‌ از عوامل‌ زراعی‌ و مالچها.

3 ـ تناوب‌های‌ زراعی‌  

4 ـ كنترل‌ بیولوژیك‌:

    استفاده‌ از عوامل‌ بیولوژیك‌ مثل‌ حشرات‌، قارچها وبرخی‌ دیگر گیاهان‌ دارای‌ اثرات‌ آللوپاتیك‌ و یا حتی‌ چرای‌ دام‌.

5 ـ آتش‌:

    در حاشیه‌ مزارع‌، زمین‌های‌ بایر، جنگل‌ها و برخی‌ گیاهان‌ ردیفی‌.

6 ـ شیمیایی‌:

    استفاده‌ از سموم‌ علف‌ كش:

    الف ـ روی‌ اندامهای‌ گیاه‌

    ب - روی‌ خاك‌.

طبقه‌ بندی‌ علف‌ كش‌ها برحسب‌ زمان‌ كاربرد

1 ـ علفكشهای‌ قبل‌ از كاشت‌ Pre-plant مثل‌ تریفلورالین‌

2 ـ علف‌كش‌های‌ قبل‌ از رویش‌ Pre-emergence

3 ـ علف‌كش‌های‌ پس‌ از رویش‌ Post-emergence

:Herbigation مخلوط كردن‌ علف‌ كش‌ با آب‌ آبیاری‌ كه‌ اغلب‌ در موردعلف‌كش‌های‌ Pre-emergens بكار می‌رود.

 علف‌ كش‌های‌ تماسی‌

   در این‌ روش‌ قسمت‌ هایی‌ از گیاه‌ كه‌ با علف‌كش‌تماس‌ پیدا می‌كند از بین‌ می‌رود، به‌ دلیل‌ از بین‌ رفتن‌ اندامهای‌ هوایی‌ و در نتیجه‌ تغذیه‌نشدن‌ ریشه‌، ریشه‌ گیاه‌ نیز (گیاهان‌ یكساله‌) خشك‌ می‌شود. علف‌ كشهای‌ تماسی ‌ممكن‌ است‌ عمومی‌ و یا انتخابی‌ باشند.

 علف‌ كش‌های‌ سیستمیك‌

   این‌ علف‌ كش‌ها پس‌ از مصرف‌ وارد شیره‌ نباتی‌شده‌ و به‌ تمام‌ نقاط گیاه‌ منتقل‌ می‌شوند، این‌ علف‌ كشها بیشتر برای‌ علفهای‌ هرز دائمی‌بكار می‌روند. این‌ علف‌ كش‌ها نیز ممكن‌ است‌ انتخابی‌ باشند، كه‌ این‌ خاصیت‌ انتخابی‌بیشتر به‌ اختلاف‌ فیزیولوژیك‌ بین‌ گیاهان‌ میزبان‌ و علف‌ هرز بستگی‌ دارد.

طبقه‌ بندی‌ علف‌ كشها براساس نحوه مصرف

1 ـ علف‌ كشهای‌ عمده‌ مورد استفاده‌ برروی‌ اندامهای‌ هوایی‌

1 ـ 1 ـ علف‌ كش‌های‌ سیم‌ پلاست‌ (درون‌ سلولی‌) شامل‌ علف‌ كش‌های‌ با فعالیت‌هورمونی‌ و غیرهورمونی ‌مثل‌: گلیفوزیت‌، دالاپون‌ و توفوردی‌

2 ـ 1 ـ علف‌ كش‌های‌ تماسی‌ انتخابی مثل: بنتازون‌

3 ـ 1 ـ علف‌ كش‌های‌ تماسی‌ عمومی‌‌مثل: ‌پاراكوات‌

2 ـ علف‌ كش‌های‌ مورد استفاده‌ در خاك‌ و شاخ‌ و برگ‌

    مثل: سیمازین‌(عمدتاً در خاك‌)، لینورون‌ (در خاك‌ و روی‌ شاخ‌ و برگ‌)

3 ـ علف‌ كشهای‌ مورد استفاده‌ در خاك‌

    مثل‌: بوتاكلر، تریفلورالین‌ و داكتال‌..

 

 
طبقه بندی: علف های هرز و اکولوژی آنها، 
برچسب ها: طبقه‌ بندی‌ علفهای‌ هرز، نحوه‌ خسارت‌ علفهای‌ هرز، نحوه‌ انتشار علف‌های‌ هرز، نحوه کنترول علف های هرز،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه